Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

sonozakidesu
4422 7d03
Reposted fromzciach zciach viablaxkseoul blaxkseoul
sonozakidesu
sonozakidesu
7377 ce46 500
Reposted fromfungi fungi viainsanedreamer insanedreamer
sonozakidesu
5571 e4d0 500
Reposted frombiru biru viainsanedreamer insanedreamer

November 21 2017

7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaayame ayame
sonozakidesu
Reposted fromFlau Flau viaMezame Mezame
sonozakidesu
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaMezame Mezame
sonozakidesu
2707 81a5 500
Reposted fromniedobrze niedobrze viaaonorinjin aonorinjin
sonozakidesu
sonozakidesu
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viaequilil equilil
sonozakidesu
8368 76b5 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaayame ayame
sonozakidesu
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viaMezame Mezame

November 19 2017

sonozakidesu
2545 f9f4 500
Reposted fromtfu tfu viaZurui Zurui
sonozakidesu
Reposted fromFlau Flau viaZurui Zurui
2022 3e10 500

scotchtapeofficial:

i keep visualizing the dandelion as chillin with his dick out

Reposted fromanshiel anshiel viaayame ayame
7912 4c3c 500

positive-memes:

Babysitter is Wholesome

Reposted fromSkydelan Skydelan viaayame ayame
sonozakidesu
4188 babc
Reposted fromnazarena nazarena viaayame ayame
3535 4ec5 500
Reposted fromyellowblog yellowblog viaayame ayame
sonozakidesu
4422 7d03
Reposted fromzciach zciach viaayame ayame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl